Fizik Test Çözme Yöntemleri

Fizikle sorunu olanlar Einstein’in matematik hocasının Einstein için:”Oğlunuz ne yaparsa yapsın hiçbir zaman başanh olamayacak dediğini unutmasınlar.
Fen bilimleri içinde en sorunlu alan olarak görülen ama nasıl yaklaşılması gerektiği bilindiğinde hiç de öyle olmayan bir alandır. İnsanların sayısal kapasitelerini kullanmalarını ge­liştiren ve özellikle yorumu ön planda tutan bir alandır.
Fizik, özellikle matematik olmak üzere birçok alandan ya­rarlanan ve birçok alanı kendini geliştirmede kullanan bir bi­limdir. Birçok alandan yararlanırken birçok alana da ışık tutma özelliği ile kıymetlidir.
Vektörden tutun da kuvvet, moment, ağırlık merkezi, ba­sil makineler, kütle, özkütle, sıvıların statiği, sıcaklık, genleş­me, hareket, enerji, elektrostatik, elektrik akımı, optiğe kadar birçok alanı içine alır ve bu alanlarla ilgili kişilerin düşünme kapasitelerini genişletmelerine katkıda bulunur.
insan hayatında düşünme sisteminin kalitelileşmesi için I ıııısenin fizikten çok uzakta olmaması gerekir. Özellikle ülke­mi.ile, sentez, analiz, uygulama gibi bilişsel gelişimlerden Urukta olan insanımızın fiziğe, sadece çok özel insanların ba­lam! »ileceği bir alan olarak bakmasını engellemek için herkesin Ihifir biraz daha yakınlaşması gerekir.
Her alanda olduğu gibi fizikte de basit temel yasalar kav- randıktan sonra fizik, zevkli ve kolay bir alandır.
Fizik sorularını genellikle, sıralama, kıyaslama, farkları gö­rebilme, oranları değerlendirebilme ve temel fizik ilkelerini sorgulayabilme şeklinde sınıflandırabiliriz. Fizik soruları da şe­kil destekli, soru metni ve şekillerin birbirini tamamladığı so­ru tipleridir. Her ikisini de birlikte dikkate almalı ve verilenler ile istenilenleri belirlemelidir.
Her soruda olduğu gibi, önce soru kökü okunmalı, son­ra bize verilen veriler ele alınmalı ve bizden istenilene yö­nelmeli.
Ezberci yaklaşımın, sözel alanda bile bir işe yaramadığını unutmayacak olursak, fizikte de ondan uzak dururuz. Yorum­layabilmek, üzerinde düşünebilmek, fiziğin bizden istediği iki M şeydir. Soru çözerken mümkün olduğunca somutlaştırma yo- (j| lu kullanılmalı, şekil ve grafikler üzerinde çizerek görmeye ça­lışılmalı, özellikle biçimsel ve anlamsal bağlantı öğelerine, al­tı çizili sözcüklere, en az, en çok, kesinlikle ve benzeri ifade­lere, özellikle de anahtar sözcüklere dikkat etmeli.
Fizik de matematik gibi, geometri gibi bir rehber eşliğinde daha rahat başarılı olunabilecek bir alandır. Fizik rehberinin yaptığı açıklamalar çok dikkatli takip edilmeli, ayrıntılar kaçı­rılmamalı, sorular, soruların çözümleri, grafikler ve çizimlerde hata yapmamaya dikkat edilmeli. Fizik rehberi herhangi bir olayı anlatırken anlaşılmayan yerler mutlaka sıcağı sıcağını sorulmalı ve öğrenilmeli, mutlaka ön hazırlık yapılmalıdır.
Fizikte başarılı olmak için düzenli ve programlı tekrarlar yapılmalı, temel kavramlar çok iyi bir şekilde öğrenilmeli, geç­miş yıllarda çıkmış sorular özenle gözden geçirilmelidir. Bol uygulama yaparak, fiziğe bakış açısı genişletilmeli, fiziksel olaylara karşı pratik görme yeteneği kazanılmalıdır.
Her alanda olduğu gibi fiziği de günlük yaşamın dışmda tutmak fiziğe haksızlık olur. Günlük yaşamdan örnekler veril­meli ve günlük yaşamla ilgili karşılaştırmalar yaparak günlük yaşamdaki olayları fizikle yorumlamaya çalışmak gerekir.
Temel kavram ve yasaların nasıl uygulandığı öğrenilmeli, fizik için gerekli olan matematiksel bakışla ilgili eksiğimiz ol­mamalı, özellikle sayılar, denklem kurma, trigonometri, grafik okuma ve yorumlama, türev…. gibi konular fiziğin olmazsa olmazlarmdandır.
Fizikteki konularda birbiriyle ilgilidir. Herhangi bir konu­daki eksiklik öteki alanlara da yansıyacaktır. Bütün konulara hakim olmamız gerekir.
Konulan kavradıktan sonra mutlaka konuyla ilgili uygula­malar yapmak ve o alanla ilgili yeterince soru çözmek gerekir.
Fizikte de zaman sorunu yaşayabilirsiniz, zaman sorunu ya­kmamak için soru çözerken zamanı doğru ve verimli kullanma uygulamaları yapmalısınız.
Çözemediğiniz soruları mutlaka incelemeli, farklı bakış ısıları geliştirmeli, gerekiyorsa fizik alanında uzmanlaşmış bi­linden yardım almalısınız.
Soruları çözerken, her kavram ve sayıyı çok dikkatli oku- ııııtlı, grafikleri dikkatli bir biçimde incelemeliyiz. Şekilde ve- ı llfiı bilgilerle soruda verilen bilgileri birlikte değerlendirme­liyi?, Soruları tek yönlü değil çok yönlü ele alabilmeliyiz. İşlem hnl HM yapmamalıyız, işlem yaparken kesinlikle hesap makine­li kullanmamalıyız. Soru çözerken yapılan hataların büyük bir I ı nmımı işlem hatası olduğunu unutmamalıyız.

2 comments on “Fizik Test Çözme Yöntemleri
  1. Pingback: Maddenin Halleri - Tozlu Kalem

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>