Geometri Soru Çözme Yöntemleri

Evren matematik diliyle yazılmıştır; harfleri üçgenler, daireler W diğer geometrik biçimlerdir. Bunlar olmadan tek sözcüğü bile anlatılamaz; bunlarsız ancak karanlık bir labirentte dolanılır.”
K GALILEO
Oeometriye bir açıdan baktığımızda matematiğin içinde IlHlrüz, ama geometri alanında da ona özgü yaklaşım tarzlan diriltmemiz gerekmektedir. Geometri konularını; doğrular,
üçgenler, dörtgenler, çemberler, uzay geometri ve analitik ol- mak üzere altı ana başlık olarak düşünebiliriz. Geometri soru- lan açı, uzunluk, alan ve çoğunlukla hacim bulma konularım içerir.
Geometri iki ve üç boyutlu yüzeyler arasındaki hacim, alan, uzunluk ve açı ilişkilerini inceleyen bir alandır. Özellik’ le mühendislik alanında olmak üzere sayısal bilim alanlarının temelinde geometrik düşünme sistemine ihtiyaç vardır. Man- tık yürütmek, zeka gücünü arttırmak ve pratik düşünme yete­neğini geliştirmek, bu alanın önemli haslederindendir.
Evrenin oluşumunun tamamıyla geometrik sistemler üzeri­ne olduğunu unutmazsak, geometrinin hayatımızda -mesela tarihin her döneminde süsleme sanatında geometri vazgeçil­mez bir alan olmuştur- ne kadar önemli olduğunu unutmayız. Şekillerle düşünebilmek, işlem yapabilmek, iiç boyutlu bir dü- i şünce yapısı kazanabilmek, geometrik kavramların anlamla­rını, birbirleriyle ilişkilerini keşfetmek, tarih boyunca zevk alınan alanlar olmuştur.
Geometri, şekilleri görebilmemizi, başka bir anlamda oku­yabilmemizi sağlayan bir dildir. Tartışmasız kesin sonuçlar istemesine rağmen, bilgi ağırlıklı bir alan değildir, başka bir deyişle geometri bizden yorum yapmamızı ister.
Geometride hemen hemen bütün soruları bir şekle dayan­dırmamızı, öncelikle bize verilen verileri şekil üzerinde gör­memiz, bize verilen verileri şekil üzerinde kullanabilmemiz gerekmektedir.
Ayrıca, bize verilen şekiller üzerinde ilave çözümler yap­malı, çizdiğimiz ve gördüğümüz şekiller arasında ilişki kurma­lıyız. Şekillerdeki ilişkiyi ilk başta göremeyebiliriz, başka bil zaman diliminde farklı bir bakış açısıyla tekrar bakabilmeliyiz.
Geometri de bir matematik rehberi eşliğinde çok daha gü­zel ve rahat öğrenilebilecek bir alandır. Rehber dikkatlice din­lendiğinde, gerektiğinde önemli ipuçları not alındığında, şekil ve işlemlerle öğrenme pekiştirildiğinde, örnekler dikkatle iz­lendiğinde, şekiller ve yöntemler yazılırken hata yapılmadı­ğında, anlaşılmayan noktalar matematik rehberine soruldu­ğunda, formüller ezberlenmek yerine formüllerin mantığı kav­ranmaya çalışıldığında çok rahat bir şekilde uygulama yapıla-
A
bilecek bir derstir.
Geometriye önyargıyla yaklaşmak geometriyi anlamayı zorlaştıracak, kapasiteyi düşürecektir. Bu nedenle geometri­nin öğrenilemeyeceği düşüncesinden uzak durmak, diğer alanlarda olduğu gibi geometride de ön hazırlık yapmak, işle­necek konular ve kavramları önceden gözden geçirmek çalış­ma esnasında vurgulanan kavram, terim ve yaklaşımlara dik­kat etmek, soru çözerken kullanılan yöntemleri gözden kaçır­mamak ve kendinize özgü yöntemler geliştirmek, çok iyi bir performans sergilemenizi sağlayacaktır.
Zorlandığımız bir geometri sorusunu daha büyük bir kağı­da yazarak çözüme ulaşmaya çalışabiliriz. Bu soruyu daha iyi görebilmemizi sağlayacaktır. Fakat buna çok fazla alışmamak lazım. Çünkü sınavda her bir soru için ayrılan boşluk veya jckil büyüklüğü sınırlıdır.
Geometri, bulmaca gibidir, çözebildikçe insanın çözesi gelir, çözdükçe insan gelişir, geliştikçe, daha da hatasız ve daha da unlarını rahatlıkla çözebilecek seviyeye gelir.
(ieometride başarılı olabilmek için matematikteki köklü •lyılur, rasyonel sayılar, birinci dereceden bir ve iki bilinme­yenli denklemleri iyi bilmek gerekir. Derslere çalışırken belli pil ııı.ı lakip etmek gerekir. Ezbercilikten uzak durup yorum MİrdiMi geliştirmek gerekir. Çok soru çözerek sorular üzerinde
farklı bakış açıları kazanıp bizden isteneni görme melekesi (alışkanlığı) kazanmak lazımdır. Her alanda olduğu gibi geo­metri alanında da tekrar önemlidir. Aynı alanla ilgili farklı so­ru tipleriyle karşılaşmak, geometride hâkimiyet alanımızı güç­lendirecektir. Bütün alanlarda olduğu gibi gireceğimiz sınav ayarındaki sınavlarda çıkmış sorulara yabancı kalmamak’ge­rekir. Çünkü bize sorulacak sorular da daha önce sorulmuş sorulardan çok farklı olmayacaktır.
Bu arada çalışmalarınızda geometrik çizimler yapabilme ye­teneğiniz de gelişecek, bu da size birçok avantaj kazandıracaktır.
Geometri sorularını çözmek için soruyu içeren konuyu çok iyi bilmelisiniz, önceden yeterince örnek soru çözmelisiniz. Sorunun çözümü için size verilen bilgileri önce şekle yerleştir­melisiniz. Bunun yanında açı sorularında ikizkenar üçgen var- m sa, tepe açısı tespit edilip, taban açılarının aynı olduğu şekle 42 yazılabilir. Bir şekilde 30, 45, 60, 15, 145, 120 derecelik açılar varsa uygun bir köşeden dik indirerek soruyu çözmede kolay­lık sağlayabiliriz, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, ikizkenar yamuk sorularında tepe açılarından dik indirerek sorunun çö­zümünü kolaylaştırabiliriz. İki kenarı paralel olan bir dörtgen sorusunda bir köşeden paralel olmayan kenara paralel çizilerek biraz daha rahat çözüm yolu oluşturabiliriz.
Bütün bu söylediklerimiz yanında, siz de kendinize özgü yöntemler geliştirebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>